Consonants

Lets Learn Gujarati
(nakh)
નખ
nail
Lets Learn Gujarati
(nal)
નળ
tap
Lets Learn Gujarati
(nabh)
નભ
sky
Lets Learn Gujarati
(nat)
નટ
rope walker

Barakshari

na
ના
naa
નિ
ni
ની
nee
નુ
nu
નૂ
noo
ને
ne
નૈ
nai
નો
no
નૌ
nau
નં
nam
નઃ
nah